Chức năng

- Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại 
- Lắp đặt hệ thống điện;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Thu gom rác thải không độc hại;
- Thu gom rác thải độc hại;
- Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Vận chuyển chất thải rắn;
- Quản lý, khai thác công viên, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị;
- Quản lý nghĩa trang, dịch vụ hiếu kỉ;
- Quản lý, khai thác hệ thống thoát nước đô thị;
- Quản lý vỉa hè đường phố;
- Lập dự toán các công trình liên quan đến hạ tầng đô thị như thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, vườn hoa, vỉa hè....

Tin hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/1/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/1/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐỘNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
Cập nhật: 18/12/2023
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà công bố thông tin về nội dung dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Cập nhật: 30/11/2023
MCD - Công ty cổ phần Môi trường và Công trinh đô thị Đông Hà Thông báo về việc huỷ đăng ký chứng khoán tại tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
Cập nhật: 20/11/2023
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỚI UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK HÀ NỘI VỀ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN SỐ 1123095/MOORE AISDN-DN VỀ VIỆC KIỂM TOÁN BCTC NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ

MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC HUỶ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
Cập nhật: 13/11/2023
MCD - Thông báo về việc huỷ đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 13/9/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ
Cập nhật: 20/7/2023
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1487/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ NGÀY 13/7/2023

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
Cập nhật: 20/7/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MT&CTĐT ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ (28/6/2023)
MCD - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (28/6/2023)
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NỘI DUNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (6/6/2023)
MCD - THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (29/5/2023)
MCD - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (17/5/2023)
MCD-THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN (12/5/2023)
MCD - THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 (10/5/2023)
MCD - CHỐT DANH SÁCH NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2022 (4/5/2023)
MCD - CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 (24/4/2023)
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (19/4/2023)
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ (28/3/2023)
CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ (17/3/2023)
Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà (7/3/2023)
MCD - CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ DỰ KIẾN THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (3/3/2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÔNG HÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN (2/3/2023)

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

 P. KH - KD
0233.3562 389
P. TCHC - LĐTL
0233.3561 261
P. Kế toán - TC
0233.3566 894
   
   

Thông báo